నిరంతర కార్యనిమగ్నులమై ఉండాలి

‌సామూహిక ప్రయత్నాలు ఆలస్యమైనా ఫరవాలేదు. మొదట కావలసినది గట్టి సంకల్పం. అందుకు తగిన ప్రయత్నం, ధైర్యం. ఫలితాలు వచ్చేవరకూ వేచి చూసే ఓపిక, సహనం. నిరంతర కార్యనిమగ్నులమై ఉండాలి.

-డా.మోహన్‌ ‌భావగత్‌, ‌ప.పూ.సర్‌సంఘచాలక్‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *