ప్రతిఒక్కరూ ముందుకు రావాలి

‌సనాతన ధర్మం అనేక దాడులు ఎదుర్కొంది. ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటోంది. ధర్మరక్షణ సాధుసంతులు, సమాజం చేతిలో ఉంది. దీనికై ప్రతిఒక్కరూ ముందుకు రావాలి. అప్పుడే సమాజంలోని అందరికీ రక్షణ లభిస్తుంది.

– నరసింహానంద సరస్వతి, దస్నాదేవి ఆలయ ప్రధాన పూజారి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *