యయోరేవ సమం విత్తం

యయోరేవ సమం విత్తం

యయోరేవ సమం శృతం

తయోర్వివాహః సఖ్యం చ

న తు పుష్టవిపుష్టయోః

భావం : ఎవరికి సంపద, విద్య సరిసమానంగా ఉంటుందో వారి మధ్య స్నేహంకానీ, బంధుత్వంకానీ కుదురుతాయి. వీటిలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటే సఖ్యత కుదరడం కష్టం.

(మహాభారతం)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *