షడ్‌ ‌దోషాః పురుషేణేహ

షడ్‌ ‌దోషాః పురుషేణేహ
హాతవ్యాః భూతిమిచ్ఛతాః
నిద్రా తంద్రా భయం క్రోధః
ఆలస్యం దీర్ఘసూత్రతాః ।।

భావం : ఐశ్వర్యం, అభివృద్ధి కోరుకునేవాడు నిద్ర, భయం, కోపం, సోమరితనం, అలసత్వం(నిర్లక్ష్యం), పనులు చేయడంలో ఆలస్యం వంటి ఆరు దోషాలను విడిచిపెట్టాలి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *