సహసా విదధీత న క్రియా మవివేకః

సహసా విదధీత న క్రియా మవివేకః
పరమా పదం వృణుతే హి విమృశ్య
కారిణం గుణలుబ్ధాః
స్వయమేవ సంపదః

భావం : ఏ పనీ తొందరపడి చేయకూడదు. తొందరపాటు, అవివేకమే అన్ని ఆపదలకూ మూలం. సద్‌విమర్శ చేసి యుక్తాయుక్తాలు విచారించి పని చేసేవాడిని విజయం వరిస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *