సాంస్కృతిక ఏకత్వం ఈ దేశాన్ని ఒకటిగా నిలిపింది – డా. మన్మోహన్‌ ‌వైద్య,

అఖండభారత్‌ ‌ప్రస్తావన రాగానే కొందరు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తుంటారు. ఇది సామ్రాజ్యవిస్తరణ కోసం చెప్పే మాటకాదని గుర్తించాలి. సాంస్కృతిక ఏకత్వం ఈ దేశాన్ని ఒకటిగా నిలిపి ఉంచిందన్న విషయం గ్రహించాలి.

– డా. మన్మోహన్‌ ‌వైద్య, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ ‌సహ సర్‌కార్యవాహ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *