సర్వశూన్యా దరిద్రతా

‘‘అవిద్యా జీవనం శూన్యం
దిక్శున్యా చేదబాంధవా
పుత్రహీనం గృహం శూన్యం
సర్వశూన్యా దరిద్రతా’’

భావం: విద్యలేని జీవిత శూన్యం. బంధువులు లేకపోతే దిక్కు ఉండదు. పుత్రులు లేని ఇల్లు శూన్యం. దారిద్య్రంతో సర్వం శూన్యం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *