జ్యాయాంస మాపి శీలేన

జ్యాయాంస మాపి శీలేన

విహీనం నైవ పూజయేత్‌

ఆపి శూద్రం చ ధర్మజ్ఞం

సద్వుత్ర మభి పూజయేత్‌

భావం : వయసులో పెద్దవాడైనా గుణహీనుడిని పూజించకూడదు. ధర్మం ఎరిగి, మంచి ప్రవర్తన కలిగినవాడు చిన్నవాడైనా, ఏ కులానికి చెందినవాడైనా గౌరవించాలి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *