నన్ను హిందువు అని పిలవండి

భారతదేశంలో పుట్టిన వారెవరైనా, ఇక్కడ ఆహారం తిని, ఈ నదుల్లో నీరు త్రాగే వారెవరైనా హిందువులే. నన్ను హిందువు అని పిలవండి.

– డా. ఆరిఫ్‌ మహమ్మద్‌ ఖాన్‌, కేరళ గవర్నర్‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *