భగవద్గీత గొప్ప సందేశం

భగవద్గీత ఒక్క భారతదేశానికి చెందిన గ్రంథంకాదు. ఇది సర్వమానవాళికీ చెందిన గ్రంథం. నడవడికను, మానవత్వాన్ని నేర్పే గొప్ప సందేశం. అది ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని అలవరుస్తుంది.

– ద్రౌపది ముర్ము, భారత రాష్ట్రపతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *