షట్‌ దోషాః పురుషేణేహ

షట్‌ దోషాః పురుషేణేహ హాతవ్యాః భూతిమిచ్ఛతాః నిద్రా తంద్రా భయక్రోధః ఆలస్యం దీర్ఘసూత్రతాః భావం : ఐశ్వర్యం, అభివృద్ధి కోరుకునేవారు నిద్ర, భయం, కోపం, సోమరితనం, అలసత్వం

Read more

దాతవ్యం ఇతి యద్దానం,

దాతవ్యం ఇతి యద్దానం, దీయతే-నుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ, తద్దానం సాత్త్వికం స్మృతం – (శ్రీమద్భగవద్గీత) భావం : అవతలవాడిని సంతోషపరిచేది మాత్రమే దానం

Read more

అజ్ఞేభ్యో గ్రంథినః శ్రేష్టా

అజ్ఞేభ్యో గ్రంథినః శ్రేష్టా గ్రంథిభ్యో ధారిణో వరాః ధారిభ్యో జ్ఞానినః శ్రేష్టా జ్ఞానిభ్యో వ్యవసాయినః భావం : వేదాది విద్యల్ని గ్రంథం చూసి నేర్చుకునేవారు, వారికంటే కంఠస్థం

Read more

అమరవాణి

నరస్యాభరణం రూపమ్‌ ‌రూపస్యాభరణం గుణమ్‌ ‌గుణస్యాభరణం జ్ఞానమ్‌ ‌జ్ఞానస్యాభరణం శౌర్యమ్‌ ‌భావం : మానవులకు ఆభరణం రూపం, రూపానికి ఆభరణం సుగుణం, సుగుణానికి ఆభరణం జ్ఞానం, జ్ఞానానికి

Read more

వ్యాయామాత్‌ ‌లభతే స్వాస్థ్యం

వ్యాయామాత్‌ ‌లభతే స్వాస్థ్యం దీర్ఘాయుష్యం బలం సుఖం ఆరోగ్యం పరమం భాగ్యం స్వాస్థ్యం సర్వార్ధ సాధకం భావం : వ్యాయామంవల్ల ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. దీర్ఘాయుషు, బలం, సుఖం

Read more

అమృతభాషణైః, సతతం

అమృతభాషణైః, సతతం తోషయే ద్దారాన్‌, ‌నా అప్రియం క్వచి దాచరేత్‌ ।। ‌భావం : ధనము, వస్త్రాదులు యిచ్చి శ్రధ్ధతోను, మంచి మాటలచేతను, ఇల్లాలిని ఎల్లప్పుడు సంతోష

Read more

షడ్‌ ‌దోషాః పురుషేణేహ

షడ్‌ ‌దోషాః పురుషేణేహ హాతవ్యాః భూతిమిచ్ఛతాః నిద్రా తంద్రా భయం క్రోధః ఆలస్యం దీర్ఘసూత్రతాః ।। భావం : ఐశ్వర్యం, అభివృద్ధి కోరుకునేవాడు నిద్ర, భయం, కోపం,

Read more

విక్లవో వీర్యహీనో యః

విక్లవో వీర్యహీనో యః సదైవ మనువర్తతే । వీరాః సమ్భావితాత్మానో న దైవం పర్యుపాసతే ।। (శ్రీమద్‌ ‌రామాయణం) భావం : భయస్థులు, బలహీనులు మాత్రమే విధి

Read more