అపృష్టోపి హితం బ్రూయాత్‌

అపృష్టోపి హితం బ్రూయాత్‌ యస్య నేచ్ఛేతి పరాభవమ్‌ ఏష ఏవ సతాం ధర్మః విపరీతమతోన్యథా భావం : ఎవరికి అవమానం జరగకూడదని భావిస్తావో వారికి హితం అడగకపోయినా

Read more

పుష్పమాత్రం విచిమయాత్‌

పుష్పమాత్రం విచిమయాత్‌ మూలచ్ఛేదం న కారయేత్‌ మాలాకార యివా రామే న యాథాంగారకారకః భావం: ప్రజలను రక్షించి, వారిని నొప్పించ కుండా రాజు పన్నులు తీసుకోవాలి. పూల

Read more

యస్య త్వేతాని చత్వారి

యస్య త్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథా తవ స్మృతిర్మతిర్థృ తిర్దాక్ష్యం స కర్మసు న సీదతి – శ్రీమద్రామాయణం భావం : అపారమైన ధైర్యం, దూరదృష్టి, సమయస్ఫూర్తి,

Read more

ఈర్ష్యీ ఘృణీ త్వసంతుష్టః

ఈర్ష్యీ ఘృణీ త్వసంతుష్టః క్రోధనో నిత్యశంకితః పరభాగ్యోపజీవీ చ షడేతే దుఃఖభాగినః – పంచతంత్రం భావం : ఒకరిని చూసి ఈర్ష్య పడేవాడు, అత్యాశాపరుడు, తృప్తిలేనివాడు, కోపి,

Read more

యస్తు సంచరతే దేశాన్‌

యస్తు సంచరతే దేశాన్‌ ‌యస్తు సేవేత పండితాన్‌ ‌తస్య విస్తారితా బుద్ధిః తైలబిందు రివాంభసి భావం : నీటిలో వేసిన నూనె చుక్క వ్యాపించినట్లుగా వివిధ ప్రాంతాల్లో

Read more

పణ్డితైస్సహ సాంగత్యం

పణ్డితైస్సహ సాంగత్యం పణ్డితైస్సహ సంకథాః పణ్డితైస్సహ మిత్రత్వం కుర్వాణో నావసీదతి భావం : పండితులతో ఉండడం, మాట్లాడటం, వారితో స్నేహం చేయడం వంటివి ఆచరించేవాడు ఎప్పుడూ నాశనం

Read more

మూర్ఖస్య పంచ చిహ్నాని

మూర్ఖస్య పంచ చిహ్నాని గర్వో దుర్వచనం తథా హఠశ్చైవ విషాదశ్చ పరోక్తం నైవ మన్యతే భావం : దురభిమానం, కఠినంగా మాట్లాడటం, మొండిపట్టు,ప్రతి విషయానికి విచారించడం, ఇతరుల

Read more

జ్యాయాంస మాపి శీలేన

జ్యాయాంస మాపి శీలేన విహీనం నైవ పూజయేత్‌ ఆపి శూద్రం చ ధర్మజ్ఞం సద్వుత్ర మభి పూజయేత్‌ భావం : వయసులో పెద్దవాడైనా గుణహీనుడిని పూజించకూడదు. ధర్మం

Read more

సహసా విదధీత న క్రియా

సహసా విదధీత న క్రియా మవివేకః పరమా పదం వృణుతేహి విమృశ్యకారిణం గుణలుబ్ధాః స్వయమేవ సంపదః భావం : ఏ పనీ తొందరపడి చేయకూడదు. తొందరపాటు, అవివేకమే

Read more

అన్యస్య దోషం పశ్యతి

అన్యస్య దోషం పశ్యతి సుసూక్ష్మమపి తత్పరాః స్వనేత్రమివ నేక్షంతే స్వదోషం మలినా జనాః – శ్రీమద్‌ ‌రామాయణం భావం : దుర్జనులు ఇతరుల చిన్న తప్పును కూడా

Read more