పణ్డితైస్సహ సాంగత్యం

పణ్డితైస్సహ సాంగత్యం పణ్డితైస్సహ సంకథాః పణ్డితైస్సహ మిత్రత్వం కుర్వాణో నావసీదతి భావం : పండితులతో ఉండడం, మాట్లాడటం, వారితో స్నేహం చేయడం వంటివి ఆచరించేవాడు ఎప్పుడూ నాశనం

Read more

మూర్ఖస్య పంచ చిహ్నాని

మూర్ఖస్య పంచ చిహ్నాని గర్వో దుర్వచనం తథా హఠశ్చైవ విషాదశ్చ పరోక్తం నైవ మన్యతే భావం : దురభిమానం, కఠినంగా మాట్లాడటం, మొండిపట్టు,ప్రతి విషయానికి విచారించడం, ఇతరుల

Read more

జ్యాయాంస మాపి శీలేన

జ్యాయాంస మాపి శీలేన విహీనం నైవ పూజయేత్‌ ఆపి శూద్రం చ ధర్మజ్ఞం సద్వుత్ర మభి పూజయేత్‌ భావం : వయసులో పెద్దవాడైనా గుణహీనుడిని పూజించకూడదు. ధర్మం

Read more

సహసా విదధీత న క్రియా

సహసా విదధీత న క్రియా మవివేకః పరమా పదం వృణుతేహి విమృశ్యకారిణం గుణలుబ్ధాః స్వయమేవ సంపదః భావం : ఏ పనీ తొందరపడి చేయకూడదు. తొందరపాటు, అవివేకమే

Read more

అన్యస్య దోషం పశ్యతి

అన్యస్య దోషం పశ్యతి సుసూక్ష్మమపి తత్పరాః స్వనేత్రమివ నేక్షంతే స్వదోషం మలినా జనాః – శ్రీమద్‌ ‌రామాయణం భావం : దుర్జనులు ఇతరుల చిన్న తప్పును కూడా

Read more

పితృభిః తాడితః పుత్రః

పితృభిః తాడితః పుత్రః శిష్యస్తు గురు శిక్షితః ధనాహతం సువర్ణంచ జాయతే జన మండనమ్‌ ॥ భావం : తండ్రిచేత దండనకు గురైన కొడుకు, గురువు దగ్గర

Read more

యథా ఖనన్‌ ఖనిత్రేణ

యథా ఖనన్‌ ఖనిత్రేణ నరో వార్యధిగచ్చతి । తథా గురుగతాం విద్యాం శుశ్రూష రధిగచ్చతి ॥ భావం : గునపంతో భూమిని త్రవ్వి నీటిని ఎలాగ పొందుతున్నామో,

Read more

పరనిన్దాసు పాణ్డిత్యం

పరనిన్దాసు పాణ్డిత్యం స్వేషు  కార్యేష్వనుద్యమః !! ప్రద్వేషశ్చ గుణజ్ఞేషు పన్థానో హ్యాపదాం త్రయః !! భావం : ఎల్లప్పుడు ఇతరులను నిందించడంలో పాండిత్యం ప్రదర్శించడం, తాను చేయవలసిన

Read more

యతో మహి స్వరాజ్యం

యతో మహి స్వరాజ్యం మా త్వద్రాష్ట్ర మధిభ్రశత్‌ త్వం రాష్ట్రాని రక్షసి వయం తుభ్యం బలిహృతః స్యామ – వేదవాక్యములు భావం : స్వరాజ్య పాలనను సాధించుటకు

Read more

షట్‌ దోషాః పురుషేణేహ

షట్‌ దోషాః పురుషేణేహ హాతవ్యాః భూతిమిచ్ఛతాః నిద్రా తంద్రా భయక్రోధః ఆలస్యం దీర్ఘసూత్రతాః భావం : ఐశ్వర్యం, అభివృద్ధి కోరుకునేవారు నిద్ర, భయం, కోపం, సోమరితనం, అలసత్వం

Read more