‘చైనా వస్తువుల బహిష్కరణ’

చైనా తయారీ గణేశ విగ్రహాన్ని ఒక్కటి కూడా ఈసారి ఎవరూ కొనుగోలు చేయలేదు. ఈసారి దాదాపు 20 లక్షల విగ్రహాలు అమ్ముడయ్యాయి. వాటిలో ఒక్కటి కూడా చైనా విగ్రహం లేకపోవడం విశేషం. ‘చైనా వస్తువుల బహిష్కరణ’ నినాదం బాగా పనిచేసింది.

– బి.సి. బార్డియా, అధ్యక్షుడు, ఆలిండియా వ్యాపారస్థుల సమాఖ్య

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *