శత్రుపాలకులు ఏర్పాటుచేసిన గుర్తులు

కాశీవిశ్వనాథ్‌ ‌వంటి ప్రధానమైన సంప్రదాయ ఆలయాలపై నిర్మించిన మసీదులు లౌకికవాదం, జాతీయ వాదం, బహుళ సంస్కృతి లేదా భారతీయ వారసత్వ కట్టడాలు కానేకావు. అవి మెజారిటీ హిందూ జనాభాను అణచడానికి శత్రుపాలకులు ఏర్పాటుచేసిన గుర్తులు.

– డేవిడ్‌ ‌ఫ్రాలే (వామదేవశాస్త్రి), వేదాచార్యుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *