జనాభా విధానం రూపొం దించుకోవాలి

ప్రతి దేశానికీ ఒక జనాభా విధానం ఉండాలి. అది దేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలకూ సమానంగా అమలు చేయాలి. అందుబాటులో ఉన్న సహజ వనరులను దృష్టిలోపెట్టుకుని జనాభా విధానం రూపొం దించుకోవాలి.

– దత్తాత్రేయ హోసబళే, సర్‌కార్యవాహ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *