భిన్నత్వాన్ని గౌరవించే హిందూసంస్కృతి

భారత్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఎందుకు విజయవంత మయింది? పాకిస్థాన్‌, చైనాల్లో ఎందుకు నిరంకుశత్వం రాజ్యమేలు తోంది? భిన్నత్వాన్ని గౌరవించి, ఆదరించే హిందూసంస్కృతి భారత్‌లో ఉండడమే అందుకు కారణం.

– డేవిడ్‌ ఫ్రాలే (వామదేవశాస్త్రి), వేదాంతాచార్యులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *