ఈర్ష్యీ ఘృణీ త్వసంతుష్టః

ఈర్ష్యీ ఘృణీ త్వసంతుష్టః

క్రోధనో నిత్యశంకితః

పరభాగ్యోపజీవీ చ

షడేతే దుఃఖభాగినః

– పంచతంత్రం

భావం : ఒకరిని చూసి ఈర్ష్య పడేవాడు, అత్యాశాపరుడు, తృప్తిలేనివాడు, కోపి, నిత్యశంకితుడు, ఇతరులపై ఆధారపడి జీవించేవాడు – ఈ ఆరుగురు నిత్యదుఃఖితులు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *