గో సంరక్షణ మతవిషయం కాదు

భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమైన ఆవును జాతీయ జంతువుగా గుర్తించాలి. ఆవులకు ప్రాథమిక హక్కులు కల్పించడానికి ప్రభుత్వం పార్లమెంట్‌లో బిల్లు ఆమోదించాలి. గో సంరక్షణ మతవిషయం కాదు. దేశాభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశం.
– అలహాబాద్‌ ‌హైకోర్ట్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *