హిందుధర్మం నిత్యావసర విషయం

హిందుధర్మం అన్నం, నీళ్ళ వంటి నిత్యావసర విషయమని హిందువులు భావిస్తు న్నారా? గ్యాస్‌, పెట్రోలు ధరలకంటే హిందూధర్మ రక్షణే ముఖ్యమని చెప్ప గలుగుతున్నారా? అలా చెప్పినప్పుడు సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి.

– గరికపాటి నరసింహారావు, ప్రవచనకర్త

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *