ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం భారత్‌

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం భారత్‌. భారత్‌ ఎల్లప్పుడూ తమకు ప్రాముఖ్యతతో కూడిన వ్యూహాత్మక భాగస్వామి. భారత్‌` అమెరికా బంధం అత్యంత సత్యమైంది.

-యూఎస్ అధికార ప్రతినిధి మిల్లర్ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *