క్రోధోమూలమనర్థానాం

క్రోధోమూలమనర్థానాం

క్రోధః సంసార బంధనం

ధర్మక్షయకరం క్రోధః

తస్మాత్‌ క్రోధం విసర్జయేత్‌

భావం : అన్ని అనర్ధాలకు, సంసార బంధనానికి, ధర్మవినాశనానికి క్రోధమే(కోపమే) కారణం. అందువల్ల దానిని తప్పనిసరిగా వదిలివేయాలి. (కానీ ధర్మాగ్రహం ఉండితీరాలి. అది లేకపోతే ధర్మరక్షణ జరగదు.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *