”జ్ఞానస్యాభరణం క్షమా”

నరస్యాభరణం రూపం
రూపస్యాభరణం గుణ:
గుణస్యాభరణం జ్ఞానం
జ్ఞానస్యాభరణం క్షమా

మనిషికి అందాన్ని ఇచ్చేది రూపం. రూపానికి అలంకారం గుణం. గుణాన్ని ఇనుమడిరపజేసేది జ్ఞానం కాగా, అది వెల్లి విరియడానికి క్షమ అత్యంత అవసరం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *