తతో భూయ ఇవతో తమో య ఉ విద్యాయాం రతా:

”అన్ధ: తమ: ప్రవిశన్తి యే అవిద్యా ముపాసతే
తతో భూయ ఇవతో తమో య ఉ విద్యాయాం రతా:”

ఎవరైతే కేవలం అవిద్యను, అనగా సంసారాన్ని ఉపాసిస్తారో అలాంటి వారు అంధ తమసంలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఎవరైతే కేవలం బ్రహ్మ విద్యలోనే నిమగ్నులవుతారో వారు అంత కంటే ఎక్కువ అంధకారంలోకి ప్రవేశిస్తారు.

-ఈశావాస్యం 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *