హిందూ రాష్ట్ర భావన అనేది ఎవ్వరికీ వ్యతిరేకం కాదు… అది వర్గతత్వం కాదు.

ఏ  జాతికైనా నిజమైన బలం సువ్యవస్తిమైన సమాజమే కానీ.. కేవలం దాని సైన్యాలు, నాయకులు కాదు. బలమైన సమాజం బలమైన సైన్యాలను ప్రభుత్వాలను సృష్టించగలుగుతుంది. భారత భూమిలో సువ్యవస్థితము, శక్తిమంతము అయిన సమాజాన్ని నెలకొల్పే కార్యాన్ని ఆరెస్సెస్‌ స్వీకరించింది. హిందూ రాష్ట్ర భావన అనేది ఎవ్వరికీ వ్యతిరేకం కాదు. అది వర్గతత్వం కాదు. ఈ దేశము, ఈ జాతి పరమ ప్రాచీనమని అంగీకరించే వారు ఎవరైనా ఇది హిందూ రాష్ట్రమని అంగీకరించక తప్పదు. ఇండియన్‌నెస్‌కి అదే ప్రతీక. హిందువులను సంఘటితపరిచే పనిని కమ్యూనలిజం అని ఎవరైనా అంటే అంగీకరించం.

-బాలా సాహెబ్ దేవరస్ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *