తనను తాను పాలించుకునే సాముదాయక జీవనం భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రాతిపదిక

ప్రకృతి సహజమైన చైనత్యంతో తనను తాను పాలించుకునే సాముదాయక జీవనం భారతీయ సామాజిక, ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రాతిపదిక అవుతుంది.

– యోగి అరవిందులు 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *