హిందూ రాష్ట్రo  అనేది ఒక ఉదాత్త సిద్ధాంతం

హిందూ రాష్ట్రo  అనేది ఒక ఉదాత్త సిద్ధాంతం. వివిధ వర్గాలు, వర్ణాల ప్రజల మధ్య గల మౌలిక ఏకత, సమాన సంప్రదాయాలను సూచించేది ఇదే. హిందూ పదం అంటేనే భయపడి పారిపోయే వారివల్ల ఈ దేశపు భౌగోళిక, సాంస్కృతిక వారసత్వం పరిరక్షింపబడడం అసాధ్యం. అయితే.. ఎవరిపైనా ఈ అభిప్రాయాన్ని రుద్దాల్సిన పనిలేదు. భారతీయ అనే పదం కూడా హిందూ అంతటి పవిత్ర భావనను సూచించే పదమే. కనుక దానిని ఉపయోగించినా అభ్యంతరం లేదు.

-డా. శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *