సనాతన ధర్మాన్నే ప్రపంచమంతా అనుసరించింది

సావర్కర్‌ ‌హిందూత్వం, వివేకానంద హిందూత్వం అంటూ లేవు. హిందూత్వం ఒక్కటే. అది సనాతనమైనది, శాశ్వతమైనది. ఆ సనాతన ధర్మాన్నే ప్రపంచమంతా అనుసరించింది, గౌరవించింది.

– డా. మోహన్‌ ‌భాగవత్‌, ‌సర్‌ ‌సంఘచాలక్‌, ఆర్‌.ఎస్‌.ఎస్‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *