సంతోషంగా ఉండాలంటే..

చాలా మంది సంతోషం బయట నుండి వస్తుందని, బౌతికమైన సంపదలతో ఏర్పడుతుందని అనుకొంటారు. నిజంగా సంపదకు అనుగుణంగా సంతోషం కలిగి నట్లయితే సంపద పెరుగుతున్న కొలదీ అది పెరగాలి. అలాగే సంపద ఏమాత్రం లేనివారి దగ్గర సంతోషం అనేదే ఉండకూడదు. కానీ నిజంగా అలా జరుగదు కదా! మనిషి ఏ సంపదనీ అనుభవించలేని కనీసం శరీర స్పృహ కూడా లేని నిద్రావస్థలో చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు.
అలాంటి స్థితి కోసమే తనకు గాఢంగా నిద్ర పట్టాలని కోరుకుంటాడు. దీనిని బట్టి సంతోషం మనిషి అంతరంగంలోనే ఉందని తెలుస్తోంది కదా! మనల్ని మనం తెలుసుకొన్న రోజున అలాంటి స్వచ్ఛమైన సంతోషాన్ని పొంద గలుగుతాము.

– భగవాన్‌ శ్రీ ‌రమణ మహర్షి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *