సంతోషం ఎక్కడ ఉంది?

చాలా మంది సంతోషం బయట నుండి వస్తుందని, భౌతికమైన సంపదలతో ఏర్పడుతుందని అనుకొంటారు. నిజంగా సంపదకు అనుగుణంగా సంతోషం కలిగినట్లయితే సంపద పెరుగుతున్న కొలదీ అది పెరగాలి. అలాగే సంపద ఏమాత్రం లేనివాడి దగ్గర సంతోషం అనేదే ఉండకూడదు. కానీ నిజంగా అలా జరగదు కదా! మనిషి ఏ సంపదనీ అనుభవించవని కనీసం శరీర స్పృహ కూడా లేని నిద్రావస్థలో చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు. అలాంటి స్థితి కోసమే తనకు గాఢంగా నిద్ర పట్టాలని కోరుకొంటాడు. దీనిని బట్టి సంతోషం మనిషి అంతరంగంలోనే ఉందని తెలుస్తోంది కదా! మనల్ని మనం తెలుసుకొన్న రోజున అలాంటి స్వచ్ఛమైన సంతోషాన్ని పొందగలుగుతాము.

– భగవాన్‌ శ్రీ ‌రమణ మహర్షి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *