సనాతన ధర్మం చాలా ప్రత్యేకమైనది

సనాతన ధర్మం చాలా ప్రత్యేకమైనది, సార్వజనీనమైనది. కాబట్టి దానిని ఇతర మతాలతో, ముఖ్యంగా అబ్రహాం మతాలతో పోల్చకూడదు. ఈ పొరపాటు హిందూ నాయకులు, గురువులు కూడా చేస్తుంటారు.

– డేవిడ్‌ ఫ్రాలే (వామదేవశాస్త్రి), వేదాంతాచార్యులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *