షట్‌ దోషాః పురుషేణేహ

షట్‌ దోషాః పురుషేణేహ

హాతవ్యాః భూతిమిచ్ఛతాః

నిద్రా తంద్రా భయక్రోధః

ఆలస్యం దీర్ఘసూత్రతాః

భావం : ఐశ్వర్యం, అభివృద్ధి కోరుకునేవారు నిద్ర, భయం, కోపం, సోమరితనం,

అలసత్వం (నిర్లక్ష్యం), పనులు చేయడంలో ఆలస్యం వంటి ఆరు దోషాలను విడిచిపెట్టాలి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *