షట్‌ ‌దోషో పురుషే నేహ

షట్‌ ‌దోషో పురుషే నేహ
హాతవ్యా భూతి మిచ్ఛతా
నిద్రా తంద్రా భయం క్రోధం
ఆలస్యం దీర్ఖసూత్రతా
భావం : బాగుపడదలచిన మానవుడు అతినిద్ర, బద్ధకం, భయం, కోపం, పని పూర్తిచేయకుండా నాన్చడం అనే ఆరు దోషాలను విడిచిపెట్టాలి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *