అనిర్వేదః శ్రియోమూలం

అనిర్వేదః శ్రియోమూలం
అనిర్వేదః పరం సుఖం
అనిర్వేదోహి సతతం
సర్వార్ధేషు ప్రవర్తకః

– శ్రీ మద్రామాయణము

భావం: దిగులుచెందకుండ ఉత్సాహంగా ఉండటమే ఐశ్వర్యానికి మూలం, ఉత్సాహమే ఉత్తమమైన సుఖం. ఉత్సాహమే అన్ని విజయాలకు కారణం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *