జాతీయ భద్రతకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది

భారతీయ ప్రాచీన గ్రంథాల నుండి దేశ రక్షణకు అవసరమైన జ్ఞానాన్ని సమకూర్చు కోవడంతోపాటు జాతీయ భద్రత నిర్వహణకు

ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రాచీన విజ్ఞాన వ్యవస్థ జాతీయ భద్రతకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

– ఎం.ఎం. నరవణే, ఆర్మీ ఛీఫ్‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *