కుండలేనిదే నీరా?

సంస్కృతం లేకుండా సాంస్కృతిక జాతి మనుగడ సాధ్యం కాదు. కుండ లేకుండా నీరు తీసుకు రావడం సాధ్యమేనా? మనకు సంస్కృతం వద్దు, సంస్కృతి కావాలి అని చెప్పినప్పుడు నీరు కావాలి కానీ కుండ వద్దు అన్నట్లు ఉంటుంది.

– శ్రీశ్రీశ్రీ విశ్వేశ తీర్థ స్వామి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *