ఇక ఇంటింటికీ టీకాలు అందిస్తాం

ఇక ఇంటింటికీ టీకాలు అందిస్తాం. ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ప్రతి ఇంటికీ వెళతారు. ప్రజలకు టీకాలు అందుబాటులోకి తెస్తారు. అవసరమైతే గ్రామానికో వ్యూహం అమలుచేస్తాం.

– నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *