సూపర్‌ పవర్‌..

పదేళ్ళలో భారత్‌ అద్భుత మైన, అపూర్వమైన ప్రగతి సాధించింది. అన్ని రంగాల్లో దూసుకు పోతోంది. భారత్‌ ఇప్పుడొక ‘సూపర్‌ పవర్‌’. ప్రపంచవేదికపై సూపర్‌ పవర్‌గా తన పాత్రను నిర్వర్తించాలి.

–  వాడిస్లావ్‌ టి. బార్టొస్వెజ్‌ కీ, పోలెండ్‌ విదేశాంగమం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *