యస్య త్వేతాని చత్వారి

యస్య త్వేతాని చత్వారి
వానరేంద్ర యథా తవ
స్మృతిర్మతిర్థృ తిర్దాక్ష్యం
స కర్మసు న సీదతి
– శ్రీమద్రామాయణం
భావం : అపారమైన ధైర్యం, దూరదృష్టి, సమయస్ఫూర్తి, పట్టుదల కలవాడు చేసే పనిలో ఎప్పుడూ వైఫల్యం పొందడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *